خاطره گویی دفاع مقدس آقای سید محمود خیرالامور

خاطره گویی دفاع مقدس آقای سید محمود خیرالامور#سخنرانی #دفاع مقدس

خاطره گویی با موضوع دفاع مقدس توسط آقای سید محمود خیرالامور

mfaegh.ir/u/3