تقدیر و تشکر از مکبرین و مؤدنین توسط مؤدن پیشکسوت مسجدmfaegh.ir/i/4