دیگر مطالباستوری | بخشی از وصیتنامه شهید چمران

پایگاه کوثر
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۲۰:۱۹:۰۴
۱۰

#پنج_شنبه_شهدایی #وصیتنامه #استوری

تولید شده توسط واحد رسانه بسیج بانوان «پایگاه کوثر»


mfaegh.ir/v/18