مسجد فائق

مسجد فائق

شهید ابوالفضل نوری در وصف امام جماعت مسجد


صحبت های امام جماعت مسجد فائق در مورد شهیدی که نامش، نام بسیج مسجد فائق است...