مسجد فائق

مسجد فائق

نمایشگاه تصاویر اربعین - مسجد فائق


همزمان با دومین سال تعطیلی اربعین حسینی، بسیج مسجد فائق و مدرسه تربیتی امام صادق علیه السلام در اقدامی نمادین، مسجد را به یک نمایشگاه تصاویر اربعین تبدیل کردند...