مسجد فائق

مسجد فائق

یادی از مرحوم اصغر کریم زاده فر


صحبت های امام جماعت مسجد فائق در رابطه با یادی از مرحوم اصغر کریم زاده فر، نماز گزار قدیمی مسجد فائق